fbpx

Ochrana osobních údajů

 1. Čarujeme.cz zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář, či se přihlásí prostřednictvím sítě Facebook.
 2. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, základní údaje poskytnuté sítí Facebook, emailová adresa účtu uživatele na síti Facebook, případně bude-li to umožněno i poznámku Uživatele (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).
 4. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Čarujeme.cz, a to pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
 5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Čarujeme.cz o změně ve svých Osobních údajích.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu užívání služeb Čarujeme.cz a v případe dvou let k nepřihlášení uživatelem k účtu na Čarujeme.cz dojde k automatickému vymazání osobních údajů z databáze.
 7. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Čarujeme.cz odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Čarujeme.cz.
 8. V případě, že by se Uživatel domníval, že Čarujeme.cz nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat Čarujeme.cz o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 9. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Čarujeme.cz povinen tuto informaci předat. Čarujeme.cz má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Čarujeme.cz a Zájemců na elektronickou adresu Uživatele uvedenou při Registraci a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Čarujeme.cz na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.
 11. Uživatel souhlasí, aby Čarujeme.cz analyzoval a shromažďoval anonymizované údaje o chování Uživatele na Portálu Čarujeme.cz, a to prostřednictvím služby Google Analytics, která umožňuje analyzovat chování Uživatelů, kteří navštíví Portál Čarujeme.cz prostřednictvím počítačového zařízení či mobilních telefonů. Data shromážděna prostřednictvím služby Google Analytics neobsahují žádné osobní údaje nebo údaje, které by mohly identifikovat konkrétního Uživatele. V případě, že Uživatel i přesto nesouhlasí s analyzováním a shromažďováním anonymizovaných údajů o jeho chování na Portálu Čarujeme.cz, může kdykoli vyslovit s tímto jednáním nesouhlas, a to písemně prostřednictvím e-mailové adresy redakce@carujeme.cz a jeho uživatelský účet bude z analyzování chování Uživatelů neprodleně vyřazen.